กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม.3

          เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันการรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกันการประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

          ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   กิจกรรมเดินทางสำรวจ การเดินสวนสนาม  มีทักษะทางลูกเสือในการช่วยเหลือผู้อื่นและการทำงานเป็นหมู่คณะ     มีทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย นำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติและเผยแพร่  ตระหนักในพระคุณของบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ  รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละคุณประโยชน์


กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

       ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ตามหลักสูตรลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่   ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบวินัยทางลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือ เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ตระหนักในความสำคัญของกิจการลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติกรรมเพื่อตอบแทนพระคุณบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ  รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน  ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เรียนรู้มรดก  ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละคุณประโยชน์


ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย สร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าความสงบสุขและความเป็นมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้ มีคุณลักษณะดังนี้ 1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2.มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหาและทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญอดทน เชื่อมั่นในตนเองมีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ภาวะผู้นำการสร้างแรงจูงใจ

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของผู้นำ และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงลักษณะของผู้นำที่ดี การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การประสานงานและการตัดสินใจ