ภาษาอังกฤษ 7 (อ31101)

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้สอนที่รับผิดชอบได้แก่ อ.จินตนา นักบุญ, อ. ดร. รสนา มรรษทวี, อ. ธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์, อ. สาริน นุชอุดม, อ. นาวิน นิยมวัน