ประวัติศาสตร์ 3 (ส 22103) (อ.ภรณ์มนัส ชั้นกลาง)

วิชาประวัติศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4-6 ที่เรียนกับอาจารย์ภรณ์มนัส ชั้นกลาง

ประวัติศาสตร์ 3 (ส 22103) (อ.วัชพล ตุลยวิไลกุล)

วิชาประวัติศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1-3 ที่เรียนกับอาจารย์วัชพล ตุลยวิไลกุล