มลภาวะสิ่งแวดล้อม (ส 30208)

ศึกษา วิเคราะห์ สร้างความคิดรวบยอด นำสภาพปัญหาของสภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาความหมาย ประเภท และสาหตุของการเกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน  วิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลภาวะในน้ำ มลภาวะในอากาศ มลภาวะในดิน หรือมลภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์

            โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก และเห็นคุณค่า ความสำคัญถึงการเสนอแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในประเทศไทย และโลก ในฐานะพลเมืองโลก