อาหารไทย

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกและใช้วัตถุดิบ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย  ประเภทของอาหารไทย  หลักการ  วิธีการและเทคนิคการประกอบอาหารไทย    การประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ  เช่น แกงจืด  แกงเผ็ด  ผัด  ยำ เครื่องจิ้ม เป็นต้น

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า