อาหารท้องถิ่น

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การเลือกและใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารท้องถิ่น เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารท้องถิ่น เทศกาลประเพณีที่เกี่ยวกับอาหารไทยของท้องถิ่นต่างๆ   การฝึกปฏิบัติการทำอาหารท้องถิ่น โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า